Giới thiệu
Danh mục
Các dự án đã thực hiện- Mảng thủy điện

STT

DỰ ÁN ĐIỂN HÌNH

KHÁCH HÀNG

HẠNG MỤC

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

1

Hợp đồng cấp, lắp đặt máy cắt liên lạc hệ thống thanh cái 110kV cho trạm OPY

Nhà máy thủy điện Hòa Bình

Tủ điều khiển máy cắt phân đoạn 110kV: 1 tủ

Tủ bảo vệ hệ thống thanh cái cho 8 lộ 110kV:01 tủ

1,886,287,000VND

2

Hợp đồng cấp tủ điều khiển và bảo vệ trạm Ayumpa

Công ty Alphanam /Công ty điện Gia Lai

Tủ điều khiển bảo vệ 35kV: 8 tủ

1,413,612,000VND

3

Hệ thống tủ trung thế, hạ thế cho nhà máy thủy điện Iapuch 3

Công ty Tân An/ Công ty điện Gia Lai

Tủ đóng cắt 7.2kV:20 tủ

Tủ hạ thế: 3 tủ

1,931,531,500VND

4

Hệ thống tủ trung thế, hạ thế cho nhà máy thủy điện Dakpone

Công ty Tân An/ Công ty điện Gia Lai

Tủ đóng cắt 7,2kV:14 tủ

Tủ hạ thế: 3 tủ

1,937,774,920VND

5

Hệ thống tủ trung thế và hạ thế cho nhà máy thủy điện Dakne

Công ty Tân An/ Công ty điện Gia Lai

Tủ đóng cắt 7,2kV:14 tủ

Tủ hạ thế: 3 tủ

1,876,534,120VND

6

Hợp đồng cấp tủ đấu dây ngoài trời, hệ thống tủ hạ thế

Công ty điện Gia Lai

Tủ đấu dây ngoài trời: 4 tủ

84,467,730VND

7

Hệ thống tủ trung thế, hạ thế cho nhà máy thủy điện Lala

Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển NVM

 

Tủ đóng cắt 7,2kV:10 tủ

Tủ hạ thế: 3 tủ

1,793,500,000VND

Tủ bảng điện | tu bang dien | tubangdien | tủ điện | tu dien | tudien | tubangdien.com.vn