Danh muc
Mô hình hoạt động

         Công ty Indeco là công ty đang trong quá trình phát triển và từng bước hoàn thiện. Bao gồm các phòng ban theo sơ đồ tổ chức như sau:

 

        Mô hình này được thiết lập với mục tiêu tập trung hóa quản trị trong các vấn đề chiến lược chung, cụ thể như sau:

                  · Quản trị thương hiệu

                  · Phân bổ nguồn lực

                  · Quản trị tài chính 

                  · Quản lý sản xuất

        Với sự phân quyền rộng rãi cho các trưởng bộ phận được chủ động thực hiện các quyết định quản trị của từng bộ phận, các quyết định liên quan đến kinh doanh, sản xuất, dịch vụ trên cơ sở các nguyên tắc quản trị chung nhằm đảm bảo khả năng hoàn thành các chỉ tiêu và đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển của công ty.

Tủ bảng điện | tu bang dien | tubangdien | tủ điện | tu dien | tudien | tubangdien.com.vn